Zdjęcia archiwalne 


Towarzystwo Przyjaciół Świlczy


Towarzystwo Przyjaciół Świlczy powstało w 2001 roku. Członkami Komitetu Założycielskiego byli: Tadeusz Pachorek, Halina Bober, Józef Kornak, Eugeniusz Jandziś, Tadeusz Majka, Lesław Sitek, Piotr Rzeszutek, Adam Mazur, Andrzej Boczkaj, Jacek Lis, Wiesław Machowski, Andrzej Rządeczka, Zbigniew Pukała, Adam Majka, Stanisław Nowak, Elżbieta Gazda, Władysława Bytnar, Janusz Grzesik, Aniela Pikuła. Pierwszym Prezesem Towarzystwa został wybrany Tadeusz Pachorek. TPŚ jest organizacją społeczno-kulturalną. Podejmuje działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem Towarzystwa jest:

  • inicjowanie działalności w zakresie kultury,
  • współdziałanie w organizowaniu różnorodnych form oświatowych i wychowawczych w upowszechnianiu kultury,
  • badanie i popularyzacja wiedzy o przeszłości, dniu dzisiejszym i perspektywach rozwoju Świlczy,
  • opieka nad zabytkami i pamiątkami.

W pierwszym okresie działalności TPŚ (2001-2003) została wydana książka A. Szarego pt. "Dzieje wsi Świlcza w czasach nowożytnych" (Świlcza 2002). W kolejnych latach podejmowane były następujące wyzwania:

  • odzyskanie i renowacja barokowego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (2003),
  • odszukanie i zabezpieczenie nagrobka ks. prob. Juliusza Trandy, rektora Seminarium Duchownego z Przemyśla (2003),
  • renowacja barokowej chrzcielnicy (2004/2005),
  • współorganizacja uroczystości odsłonięcia pomnika bł. ks. Jana Balickiego (2006).

Towarzystwo popularyzuje dorobek kulturowy Świlczy i jej mieszkańców w licznych publikacjach, w samorządowym kwartalniku "Trzcionka" oraz publikacjach internetowych.

Obecnie TPŚ liczy 58 członków.